گالری تصویری

 

[key_back] مراسمات

 


جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه
جشن دانش آموختگان شاهد و ایثارگر واحد کرمانشاه